Verification numbers for Yandex.Go

Vash kod dlya podtverzhdeniya: 364723. VcgtX3GOfRE
Vash kod dlya podtverzhdeniya: 512095. VcgtX3GOfRE
Vash kod dlya podtverzhdeniya: 433219. VcgtX3GOfRE
Vash kod dlya podtverzhdeniya: 552540. VcgtX3GOfRE
Vash kod dlya podtverzhdeniya: 295637. VcgtX3GOfRE
Vash kod dlya podtverzhdeniya: 500635. VcgtX3GOfRE
Ваш код для подтверждения: 884704. VcgtX3GOfRE
Ваш код для подтверждения: 961358. VcgtX3GOfRE
Ваш код подтверждения: 299-406. Наберите его в поле ввода.
Ваш код подтверждения: 520-312. Наберите его в поле ввода.
Ваш код для подтверждения: 890864.VcgtX3GOfRE
Ваш код для подтверждения: 592967.VcgtX3GOfRE
Vash kod dlya podtverzhdeniya: 195205. VcgtX3GOfRE
Ваш код для подтверждения: 810360.VcgtX3GOfRE
Ваш код для подтверждения: 582794.VcgtX3GOfRE